Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola“Brestovsko“
Brestovsko
Ur. broj: 385-02/21
Datum: 24. 9. 2021. god.
Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u
Kantonu Središnja Bosna ( Službene novine KSB broj: 7/19) Odluke Vlade KSB, broj: 01-
11.7-5385/21 od 15. 7. 2021 godine , Suglasnosti Ministarstva obrazovanja , znanosti, mladih,
kulture i športa KSB broj: 03-30-6/21-154 Osnovna škola „Brestovsko“ raspisuje ravnateljica
škole raspisuje

NATJEČAJ
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.Tajnik/ca škole, na neodređeno radno
vrijeme………………………………………………………………1 izvršitelj

Opis poslova: organizira i rukovodi administrativnom i tehničkom djelatnošću škole, radi na
utvrđivanju potvrda i elemenata za izradu i donošenje normativnih akata škole, organizira
izvršavanje odluka Školskog odbora, ravnatelja i ostalih organa škole; sudjeluje u donošenju
Godišnjeg program rada škole ; kontrolira izvršenje svih administrativnih poslova, te daje
potrebite upute djelatnicima i poduzima odgovarajuće mjere da se poslovi uredno obavljaju;
prati realizaciju plan rad za pomoćne uposlenike; priprema nacrte i izrađuje pojedinačne
odluke o ostvarivanju prava uposlenika; priprema i vrši izradu pojedinačnih akata iz oblasti
Radnih odnosa uposlenika na temelju Odluke organa upravljanja škole; sudjeluje u radu
Školskog odbora i vodi zapisnik sa sjednica; priprema nacrt ugovora; pruža pravnu pomoć i
daje pravne savjete, mišljenja i objašnjenja pravnih propisa i općih akata; obavlja poslove u
svezi sa statusnim promjenama škole; prati sve promjene u pozitivnom zakonodavstvu, koje
se odnose na rad škole, te izrađuje potrebita statistička izviješća; radi na svom stručnom
usavršavanju kroz sudjelovanje na stručnim seminarima, savjetovanjima i sl.; surađuje sa
svim tijelima i organima škole, kao i društvenim, vjerskim i drugim organizacijama i
ustanovama vezanim za rad škole; odobrava i kontrolira nabavku i potrošnju sredstava za rad;
obavlja kontrolu i nadzor nad školskim objektima, imovinom i opremom i organizira
popravke; vodi matičnu knjigu uposlenika; vodi i čuva dosjee uposlenika, radne i sanitarne
knjižice i sve ostale dokumente djelatnika; obavlja sve poslove u vezi ostvarivanja prava
uposlenika i zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i osiguranja učenika; popunjava prijave o
nesreći na poslu uposlenika i vodi odgovarajuće evidencije; vodi potrebitu evidenciju o
korištenju godišnjih odmora uposlenika; rješava poštu koja nema pedagoški karakter, obavlja
i sve druge poslove po nalogu ravnatelja škole, koji po prirodi posla su poslovi tajnik škole.
Za svoj rad tajnik je odgovoran ravnatelju škole.

Uvjeti:
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju imati završen pravni
fakultet VI. ili VII. stupnja, I. ciklus ili II. ciklus pravnog fakulteta.
Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Brestovsko“ sa sjedištem na adresi: Dugo Polje 52
Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.
Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti (original ili ovjerenu kopiju):

  1. Životopis
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. Uvjerenje o državljanstvu
  4. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
  5. Liječničko uvjerenje (po prijemu)
  6. Dokaz o poznavanju rada na računaru

Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladno Uredbi o
postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl. novine
KSB, broj 7/19) i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi
„Brestovsko“.
Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.
Za davanje dodatnih objašnjenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj: 030/076-063.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete Natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja
pismenog ispita i intervjua na web- stranici škole: https://os-brestovsko.mozks-ksb.ba
Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva
obrazovanja, znanosti mladih kulture i športa KSB, https://mozks-ksb.ba/hr/dokumenti/.
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom
na adresu s naznakom:
„Prijava na natječaj NE OTVARATI“
Osnovna škola „Brestovsko“
Dugo Polje 52
71255 Brestovsko
Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja
neće se uzeti u razmatranje.

Osnovna škola
„Brestovsko“